หน้าแรก จองตั๋ว/เช่ารถ เกี่ยวกับเรา ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
4 วัน 3 คืน           xx,xxx บาท     (เพิ่มเติม) ติดต่อ : +66 2 171 7945
(คุณภานุมาส)
กรุงเทพ - โคลัมโบ - เนกอมโบ - แคนดี้ - โคลัมโบ - กรุงเทพ
วันแรก (วันที่ 1 ) กรุงเทพ - โคลัมโบ - เนกอมโบ
-คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
-ออกเดินทางโดยสารการบินศรีลังกา แอร์ไลน์
-ถึง สนามบินดารานายเก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
-จากนั้นนำทุกท่านเดินทางมุ่งตรงสู่เมืองเนกอมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
-เช็คอินพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ สอง เนกอมโบ - แคนดี้
-บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
-หลังจากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังการะหว่างเดินทาง แคนดี้เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของกษัตริย์ศรีลังกา ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองมรดกโลกอันเต็มไปด้วยความสง่างามอย่างมีมนต์ขลัง มีตำนานและประเพณีที่เก่าแก่งดงามซึ่งชาวบ้านยังคงอนุรักษ์เก็บรักษาไว้ด้วยความรักและความผูกพันธ์มาจนถึงปัจจุบัน
-นำทุกท่านชมทิวทัศน์โดยรอบเมืองแคนดี้ ทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์สิงหลองค์สุดท้าย Sri Wickrama Rajasinghe ในปี ค.ส. 1798 เยี่ยมชมเมืองแคนดีและบาซ่าชมศิลปะและงานฝีมือ, พิพิธภัณฑ์อัญมณีและการเจียระไนพลอยโดยช่างฝีมือ
-รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น
-ช่วงบ่ายเยี่ยมชมสวน Peradeniya สวนพฤกษศาสตร์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกษัตริย์สิงหลและได้รับการขยายพื้นที่โดยชาวอังกฤษ มีเนื้อที่รวม 147 เอเคอร์ เต็มไปด้วยความหลากหลายที่น่าตื่นตาตื่นใจของแมกไม้นานาพันธุ์
-ช่วงเย็น เข้านมัสการวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นนำทุกท่านชมโชว์ระบำพื้นเมืองศรีลังกา
-รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ สาม แคนดี้ - โคลัมโบ
-บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
-จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองโคลัมโบ นำชมโดยรอบเมืองโคลัมโบ เมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา คงเป็นเช่นดั่งหลายเมืองหลวงของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งเปลี่ยนแปลงเติบโตอย่างรวดเร็ว ท่านจะสามารถเห็นตึกสูงระฟ้าที่ผุดขึ้นแทนที่ตึกเก่าที่เรียงรายสลับกับตึกสูงเหล่านั้นอย่างลงตัว ซึ่งเป็นส่วนที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาความงดงามมีเสน่ห์นั้นไว้ อย่างเช่น หอนาฬิกาโบราณที่มีอายุถึง 100 ปี , ตึกเก่าสไตล์อังกฤษขณะที่ยังเป็นเมืองอาณานิคมของประเทศอังกฤษ, สถานที่อื่นที่น่าสนใจอีกอย่างเช่น เพททาห์บาซ่า ซึ่งทุกท่านสามารถเลือกช็อปชมต่อรองราคาสินค้าได้อย่างเป็นกันเอง , วัดฮินดู, วัดพุทธศาสนา, โซนที่พักอาศัยบ้านหลังใหญ่โตของเหล่ามหาเศรษฐี , พิพิธภัณฑ์เมืองโคลัมโบ, ศูนย์ประชุมนานาชาติ บันดารานายาเก ฯลฯ
-รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารท้องถิ่น
-พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ สี่ โคลัมโบ - กรุงเทพ
-ออกเดินทางสู่สนามบินดารานายเก
-เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
สิ้นสุดโปรแกรม


SRI LANKAN HOLIDAYS
OFFICIAL GROUND OPERATOR
IN THAILAND


จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Web Counter
บริษัท อากัช เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด, อาร์เค บีซ เซนเตอร์, 36/12 เลียบทางด่วน ถนนมอร์เตอร์เวย์
แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. : +66 2171 7959 / +66 2171 7945, แฟกซ์ : +66 2171 7946 / สายด่วน : +66 86 344 6872
อีเมล: ravisara@aakashasia.com / ravisara@aakashtours.com

ออฟฟิศ : ประเทศไทย / มาเลเซีย / ศรีลังกา / เนปาล / กัมพูชา