หน้าแรก จองตั๋ว/เช่ารถ เกี่ยวกับเรา ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
3 วัน 2 คืน           xx,xxx บาท     (เพิ่มเติม) ติดต่อ : +66 86 344 6872
(คุณภานุมาส)
กรุงเทพ - กาฐมาณฑุ - ลุมพินี - รามคาม - กบิลพัสดุ์ - นิโครธาราม - ลุมพินี - กาฐมาณฑุ - กรุงเทพ
วันแรก (วันที่ 1 ) กรุงเทพ - กาฐมาณฑุ - ลุมพินี

09:00
10:30
12:45

13:45-15:00
16:30
17:30
18:10
19:00

ทุกท่านพร้อมเพรียงกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ประเทศเนปาลด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG319
ถึงสนามบินนานาชาติตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสวัสดิภาพ (เวลาประเทศเนปาลช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่งโมง 15 นาที)
นมัสการโบถนาถเจดีย์ (BOUDHNATH)
ออกเดินทางสู่เมืองไพราหว้า ด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ (ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที)
เดินทางสู่เมืองลุมพินีโดยรถปรับอากาศ
เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สอง ลุมพินี - รามคาม - กบิลพัสดุ์ - นิโครธาราม

06:00
06:30
08:00
11:00
12:00
13:00
19:00

รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ โรงแรมที่พัก
นมัสการสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดินทางไปนมัสการรามคามเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พาทุกท่านเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี วัดที่สร้างในนามรัฐบาลไทยแห่งที่ 3 ในต่างประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางเยี่ยมชมโบราณสถานพระราชวังเมืองกบิลพัสดุ์,นิโครธาราม
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สาม ลุมพินี - กาฐมาณฑุ - กรุงเทพ

06:00
06:30
08:00
09:55
12:00
13:50
18:25

รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ โรงแรมที่พัก
นมัสการลาสถานที่ประสูติฯ
ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองไพราหว้า
ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ (ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที)
เช็คอินสัมภาระเรียบร้อยแล้วรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบินแห่งชาติตรีภูวัน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG320
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (เวลาประเทศไทยเร็วกว่าประเทศเนปาล 1 ชั่งโมง 15 นาที)
สิ้นสุดโปรแกรม

ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล รามคามเจดีย์ สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ กรุงเทวทหะ 1 ใน 8 ส่วน ซึ่งได้รับจากโฑณพราหมณ์ ที่เมืองกุสินารา กบิลพัสดุ์เมืองหลวงของแคว้นสักกะ เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ วัดนิโครธารามพระอารามหลวงที่พระเจ้าสุทโธทนะ พร้อมด้วยพระประยูรญาติกรุงกบิลพัสดุ์ สร้างขึ้นถวายการต้อนรับเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จนิวัตรพระนคร

SRI LANKAN HOLIDAYS
OFFICIAL GROUND OPERATOR
IN THAILAND


จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Web Counter
บริษัท อากัช เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด, อาร์เค บีซ เซนเตอร์, 36/12 เลียบทางด่วน ถนนมอร์เตอร์เวย์
แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. : +66 2171 7959 / +66 2171 7945, แฟกซ์ : +66 2171 7946 / สายด่วน : +66 86 344 6872
อีเมล: ravisara@aakashasia.com / ravisara@aakashtours.com

ออฟฟิศ : ประเทศไทย / มาเลเซีย / ศรีลังกา / เนปาล / กัมพูชา